GEIST Research Group

We are GEIST. We dream big and work hard.

User Tools

Site Tools


pub:erasmus:start

This is an old revision of the document!


Dla kogo jest program Erasmus

Program Erasmus przeznaczony jest zarówno dla studentów jak i pracowników. W ramach programu możliwe jest:

  • wysyłanie studentów na cześć studiów do partnerskich uczelni krajów uczestniczących i przyjmowanie studentów z tych uczelni (w uczelni goszczącej studenci realizują uzgodniony program studiów trwający od 3 miesięcy do 1 roku akademickiego);
  • wysyłanie studentów na praktyki do współpracujących instytucji, firm, organizacji w krajach europejskich na okres od 3 miesięcy do 1 roku akademickiego; uczelnia może także wysyłać swoich studentów na praktyki za pośrednictwem polskiej instytucji specjalizującej się w organizowaniu praktyk za granicą;
  • organizowania kursów intensywnych - cyklu zajęć dydaktycznych opracowanych i prowadzonych przez wykładowców z różnych krajów dla międzynarodowej grupy studentów;
  • udział w projektach wielostronnych wraz z grupą uczelni z innych krajów uczestniczących; projekty mogą dotyczyć np. opracowywania nowych programów nauczania, w tym - nauczania na odległość, modernizowania uczelni, współpracy z przemysłem itp.
  • udziału w sieciach tematycznych LLP Erasmusa.
pub/erasmus/start.1335519796.txt.gz · Last modified: 2012/04/27 11:43 by sbk