GEIST Research Group

We are GEIST. We dream big and work hard.

User Tools

Site Tools


pub:teaching:gris

GRIS

a.k.a. GEISTa Reguły Interakcji ze Studentami :-)

Motywacja

Szanowni Studenci!

W trosce o sprawność naszej współpracy oraz transparentność zasad panujących na przedmiotach prowadzonych przez członków zespołu badawczego GEIST, poniżej przedstawiamy Państwu podstawowe założenia i reguły dotyczące dydaktyki, potencjalnie uszczegóławiane na poszczególnych przedmiotach.

Z poważaniem

Grzegorz J. Nalepa Weronika T. Adrian Szymon Bobek Krzysztof Kaczor Krzysztof Kluza Krzysztof Kutt Mateusz Ślażyński


Zasady współpracy

1 Organizacja przedmiotu

 1. Informacje dotyczące przedmiotu znajdują się na stronie WWW przedmiotu. Prosimy na bieżąco śledzić tę stronę.

2 Obecności i zaliczenia

 1. Obecność na zajęciach jest obowiązkowa zgodnie z §11 p.3. Regulaminu Studiów AGH.
 2. Opuszczenie sali w trakcie zajęć bez zgody prowadzącego jest równoznaczne z nieobecnością na zajęciach.
 3. Dopuszczalna jest 1 nieusprawiedliwiona nieobecność (poza zajęciami, na których odbywają się kolokwia).
 4. Za każdą kolejną nieusprawiedliwioną nieobecność od uzyskanej liczby punktów odejmowane jest 10% wartości maksymalnej liczby punktów możliwych do uzyskania.
 5. Nieobecność usprawiedliwioną można odrobić. Materiał należy zaliczyć (lub ustalić z prowadzącym sposób odrobienia zajęć) na pierwszych zajęciach/konsultacjach po nieobecności.
 6. Aby zapewnić komfort pracy, w trakcie zajęć nie należy rozmawiać przez telefon, a telefony powinny zostać wyciszone.
 7. Prowadzący zajęcia decyduje o dopuszczeniu studenta do zaliczenia poprawkowego. W szczególności student może nie zostać dopuszczony do zaliczenia poprawkowego w przypadku opuszczenia więcej niż 20% zajęć.
 8. Zaliczenie zajęć uzyskują osoby, które zdobyły 50% maksymalnej liczby punktów możliwych do zdobycia.
 9. Ocena z zajęć jest ustalana na podstawie Skali Ocen Regulaminu Studiów AGH §13 p.1.
 10. Studenci powtarzający rok, którzy mają już zaliczenie z przedmiotu są zobowiązani zgłosić ten fakt prowadzącemu na pierwszych zajęciach w semestrze.

3 Kolokwia

 1. Kolokwium odbywa się w ustalonym wcześniej terminie.
 2. Kolokwium należy pisać na swojej grupie.
 3. Kolokwium należy czytelnie podpisać imieniem, nazwiskiem, datą oraz grupą (termin zajęć). Kolokwia nieodpowiednio podpisane mogą nie zostać sprawdzone.
 4. W czasie kolokwium nie jest dozwolone używanie telefonów komórkowych.
 5. Na kolokwium należy mieć przy sobie indeks lub legitymację studencką.
 6. Kolokwia są do wglądu u prowadzących w czasie konsultacji w obecności prowadzącego.

4 Konsultacje

 1. Terminy konsultacji podawane są z wyprzedzeniem na stronach internetowych prowadzących lub na stronie przedmiotu.
 2. W przypadku, gdy wyznaczone terminy konsultacji pokrywają się z innymi zajęciami Państwa grupy, starosta grupy powinien przesłać prowadzącemu e-mail z terminami, które byłyby odpowiednie na konsultacje.
 3. W miarę możliwości prosimy przychodzić na początku konsultacji.
 4. W czasie konsultacji prosimy o przedstawianie się imieniem i nazwiskiem, a także podanie roku i kierunku studiów, przedmiotu oraz prowadzącego.
 5. W dniu konsultacji prosimy sprawdzić na stronie, czy nie zostały one odwołane lub przesunięte.

GRIS FAQ

1. Czy mogę mieć nieusprawiedliwione nieobecności?

Tak. Jednak należy pamiętać, że każda nieusprawiedliwiona nieobecność skutkuje 0 punktów z ew. kartkówki odbywającej się na zajęciach, a każda kolejna dodatkowo odjęciem 10% z możliwej do uzyskania liczby punktów (a zatem jest to 0.5 oceny w dół). Ponadto nieusprawiedliwiona nieobecność na kolokwium powoduje uzyskanie z niego 0 pkt. (bez możliwości poprawy). W przypadku frekwencji mniejszej niż 80% (opuszczenie więcej niż 3 zajęć w przypadku przedmiotu trwającego 30h) może skutkować niedopuszczeniem do zaliczenia poprawkowego.

2. Co liczy się do 50% punktów do zaliczenia?

Aby uzyskać zaliczenie należy zdobyć 50% punktów za kartkówki i kolokwia (ew. programy dodatkowe zapowiedziane przez prowadzących i uwzględnione w programie zajęć). Zdobycie 50% punktów z kartkówek i kolokwium może nie uprawniać do uzyskania zaliczenia w przypadku nieusprawiedliwionych nieobecności lub negatywnej aktywności na zajęciach. W takim przypadku liczba zdobytych punktów pomniejszana jest o liczbę punktów wynikającą z nieobecności lub minusów.

3. Jaki wpływ na zaliczenie ma aktywność na zajęciach (plusy/minusy)?

Aktywność na zajęciach (plusy/minusy) jest uwzględniana po osiągnięciu co najmniej 50% punktów wynikających z kartkówek, kolokwiów i obecności. Aktywność jest brana pod uwagę przy wystawianiu oceny z zajęć w podstawowym terminie.

4. Czy muszę chodzić na swoją grupę? Jak wygląda odrabianie zajęć o innych godzinach?

Ponieważ pracownie, w których odbywają się zajęcia, mają ściśle określoną liczbę stanowisk, należy uczęszczać na zajęcia swojej grupy. W uzasadnionych przypadkach, uzgodnionych z prowadzącym, możliwe jest uczestniczenie w zajęciach innej grupy w tym samym tygodniu.

5. W jaki sposób mogę odrobić zajęcia, na których byłem/am nieobecny/a?

W przypadku usprawiedliwionej nieobecności, należy zgłosić się do prowadzącego na pierwszych zajęciach lub konsultacjach po nieobecności w celu zaliczenia lub ustalenia sposobu odrobienia zajęć. Prowadzący może sprawdzić opanowanie materiału z zajęć, np. w formie kartkówki, pytania lub zadania programistycznego.

6. Czy mogę używać komórki jako zegarka, aby kontrolować czas w czasie kolokwium?

Nie, w czasie kolokwium nie jest dozwolone używanie telefonów komórkowych. Prowadzący zajęcia zobowiązany jest do podawania czasu lub umieszczenia w widocznym miejscu zegara.

7. Nie było mnie na kolokwium, czy mogę je napisać w innym terminie?

W przypadku usprawiedliwionej nieobecności, należy zgłosić się do prowadzącego na pierwszych zajęciach lub konsultacjach po nieobecności w celu napisania kolokwium lub w przypadku dłuższej nieobecności ustalenia sposobu wyrównania materiału (odrobienia zajęć) i terminu kolokwium.

8. Czy mogę poprawić kolokwium albo kartkówkę?

Nie ma możliwości poprawiania kolokwium ani kartkówki. W przypadku nie uzyskania zaliczenia w pierwszym terminie, można dwukrotnie przystąpić do poprawkowego zaliczania zajęć.

9. Czy mogę obejrzeć swoje kolokwium albo kartkówkę?

Tak, kolokwia i kartkówki są do wglądu u prowadzących w czasie konsultacji w obecności prowadzącego.

10. Jak mogę się dowiedzieć ile mam punktów?

Informację o liczbie punktów można uzyskać u prowadzących jedynie w czasie zajęć lub konsultacji.

11. Jak mogę usprawiedliwić nieobecność na zajęciach?

Nieobecność na zajęciach należy usprawiedliwić na pierwszych zajęciach/konsultacjach po nieobecności. Jako usprawiedliwienie prowadzący respektują zaświadczenia lekarskie, dokumenty potwierdzone przez władze AGH oraz inne dokumenty urzędowe potwierdzające niemożność uczestniczenia w zajęciach. W wyjątkowych sytuacjach prowadzący może zaakceptować inną formę usprawiedliwienia.

12. Mam pytanie, na które nie znalazłem odpowiedzi

Proszę skontaktować się mailowo z prowadzącym, zapytać w trakcie zajęć lub przyjść na konsultacje.

pub/teaching/gris.txt · Last modified: 2016/02/20 15:19 by kkt