Algorytmy i Struktury Danych

Informatyka Stosowana, 1.rok

Organizacja

Harmonogram

Zasady oceniania i zaliczenia

 • obecność:
  • obecność na zajęciach jest obowiązkowa
  • dozwolona jest jedna nieobecność nieusprawiedliwiona. Każda kolejna nieusprawiedliwiona nieobecność powoduje odjęcie od sumy uzyskanych punktów 0.1 maksymalnej liczby punktów (w tym semestrze (wiosna 2010) są to 2 punkty).
  • studenci, którzy opuszczą ponad 20% zajęć, aby zaliczyć przedmiot otrzymają dodatkowe zadania
 • zaliczenie:
  • kolokwia
   • odbędą się trzy kolokwia
   • na koniec semestru zostanie obliczona suma punktów uzyskanych z wszystkich kolokwiów,
   • na jej podstawie będą wystawione oceny według skali ocen AGH
  • niezapowiedziane kartkówki
  • przygotowanie do zajęć:
   • dodatkowo studenci są zobowiązani do przygotowania się przed zajęciami z materiału określonego w podstronach ćwiczeń,
   • każda osoba będzie odpytana co najmniej dwa razy,
   • nieprzygotowywanie się będzie skutkować obniżeniem oceny z ćwiczeń według zależności:
ocena końcowa = ocena z kolokwiów - (liczba nieprzygotowań - 1) * 0.5
 • aktywność na zajęciach będzie nagradzana plusami
 • plusy niwelują skutki nieprzygotowań: jeden plus kasuje jedno nieprzygotowanie się

1. Kolokwium poprawkowe

 • I Termin poprawkowy: 18.06.2010 godz. 11:30-12:30 paw. C3 s. 201
 • Kolokwium składać się będzie z ok. 3,4 zadań z całości materiału.
 • Materiał z 3. części obowiązuje na kolokwium poprawkowym.
 • Do poprawki mogą przystąpić osoby które:
  • Nie mają zaliczenia, lub
  • nie pisały któregoś kolokwium.
 • Do poprawki nie przystępują osoby mające zaliczenie, które pisały wszystkie kolokwia.
 • Osoby, które nie pisały któregoś kolokwium a którym pomyślny wynik z tego kolokwium może umożliwić zaliczenie piszą tylko to jedno kolokwium. Wynik tego kolokwium jest dodawany do bieżącej liczby punktów.
 • Pozostałe osoby piszą całość.
 • Max ocena końcowa do uzyskania po kolokwium poprawkowym to 3.5.
 • Mały brak punktów (pod warunkiem zaliczenia) można nadrobić bilansem plusów/minusów ew. krótkim pytaniem.

2. Kolokwium poprawkowe

 • II Termin poprawkowy: 17.09.2010
 • Zasady przystąpienia są takie same jak do pierwszej poprawki.
 • paw. C3 s. 215 godz. 10:00

Dla Prowadzących

pl/dydaktyka/asd/2010/start.txt · ostatnio zmienione: 2019/06/27 15:50 (edycja zewnętrzna)
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0