Programowanie połączeń sieciowych

DO PRZYGOTOWANIA

 • Proszę przypomnieć sobie użycie fork()
 • Proszę poczytać opis podstaw gniazd sieciowych (socketów) z The Linux Programmer's Guide. Konkretnie sekcję Gniazda sieciowe - podstawy oraz jej podsekcje: „Podstawowe funkcje”, „TCP: SOCK_STREAM”, „SOCK_DGRAM (UDP)”, „PF_UNIX”, „SOCK_RAW i PF_PACKET”

WPROWADZENIE

Network Byte Order

 • Zapoznać się z następującymi pojęciami:
  • Network Byte Order
  • Big-Endian
  • Little-Endian
 • Zapoznać się z funkcjami: htonl, htons, ntohl, ntohs

getaddrinfo

 • Przeczytać manual do funkcji getaddrinfo
  • Jakie parametry przyjmuje funkcja i jakie wartości zwraca.
  • Który parametr funkcji może jako wartość przyjąć http lub ftp lub telnet lub smtp?
 • Zwrócić uwagę na opis struktury: struct addrinfo
  • Co oznaczają poszczególne pola struktury i jakie wartości mogą przyjmować.
  • Jaki jest sens wprowadzenia pola ai_next w strukturze?

Obsługa adresów IPv4 oraz IPv6

 • Zapoznać się z następującymi strukturami (man socket, /usr/include):
  • struct sockaddr
  • struct sockaddr_in
  • struct in_addr
  • struct sockaddr_in6
  • struct in6_addr
  • Które z nich dotyczą protokołu IPv4 a które IPv6?
  • Jakie są zależności pomiędzy tymi strukturami?
 • Funkcje konwersji:
  • inet_pton - konwertuje zapis „192.168.1.1” na odpowiednią strukturę - czyli inaczej konwertuje string do reprezentacji binarnej.
  • inet_ntop - konwertuje strukturę (reprezentację binarną) na string.

Gniazda

 • Gniazdo z ang. socket.
 • Są używane w czwartej warstwie sieciowego modelu OSI/ISO.
 • Otwieranie gniazd (i uzyskanie deskryptora do komunikacji sieciowej) dokonuje się za pomocą funkcji
  socket(int domain, int type, int protocol)
  • Adres IP identyfikuje hosta w danej sieci (podsieci), co identyfikuje numer portu?
  • Czym różni się deskryptor gniazda od deskryptora pliku?
 • Istnieje kilka rodzajów socketów w tym:
  • Stream Socket - służą do komunikacji połączeniowej (użycie TCP)
  • datagram Socket - służą do komunikacji bezpołączeniowej (użycie UDP)
 • Powiązanie numeru portu z deskryptorem gniazda dokonuje się za pomocą funkcji
  bind(int sockfd, struct sockaddr *my_addr, int addrlen)
 • Proszę przeczytać manuale dla funkcji socket(2) i bind(2), zwrócić uwagę na parametry jakie przyjmują i wartości jakie zwracają.

Podstawowe funkcje systemowe:

 • socket(2)
 • bind(2)
 • listen(2)
 • accept(2)
 • connect(2)

Połączenie

 • Do nawiązywania połączeń wykorzystujemy funkcję
  connect(int sockfd, struct sockaddr *serv_addr, int addrlen)
  • sockfd - deskryptor gniazda
  • serv_addr - adres hosta docelowego, który możemy otrzymać przy pomocy funckji getaddrinfo
  • addrlen - długość adresu, najczęściej podaje się wartość addrinfo::ai_addrlen
 • Dopiero po pomyślnym nawiązaniu połączenia możemy używać sockfd do komunikowania się z serwerem.

Nasłuchiwanie

 • Rozpoczęcie nasłuchiwania nie wymaga użycia funkcji connect ponieważ to zdalny klient będzie jej używał do połączenia się z naszym serwerem.
 • Nasłuchiwanie można rozpocząć przy pomocy funkcji
  listen(int sockfd, int backlog)
  • sockfd - deskryptor gniazda. Nasłuchiwanie będzie się odbywać zgodnie z parametrami opisywanymi przez deskryptor.
  • backlog - maksymalna liczba połączeń oczekujących na akceptaję.
 • Ostatnim krokiem rozpoczęcia komunikacji z klientem jest akceptacja jego próby połączenia. Dokonuje się tego za pomocą funkcji:
  accept(int sockfd, struct sockaddr *addr, socklen_t *addrlen)
 • Funkcja accept(2) jako wartość zwraca nowy deskryptor gniazda który służy do komunikacji z akceptowanym połączeniem.

Wysyłanie/odbieranie danych

 • Wszystko w systemach GNU/Linux/Unix jest reprezentowane za pomocą plików - tak więc gniazda również.
 • Wysyłanie/odbieranie danych przez/z gniazd jest bardzo podobne do zapisu/odczytu danych do/z pliku.
 • Jest tak podobne, że do tego celu można użyć funkcji write(2), read(2) :!:
 • Jednak system oferuje funkcje specjalizowane send(2), recv(2) które oferują dodatkową konfigurację.
 • Proszę przeczytać manual dla powyższych funkcji zwracając uwagę na:
  • przyjmowane parametry
  • zwracane wartości

Zamknięcie połączenia

 • Po zakończeniu wysyłania/odbierania danych należy zamknąć połączenie.
 • Zamknięcie połączenia reprezentowanego przez dany deskryptor można dokonać przy pomocy funkcji close(2)
 • Dla zainteresowanych: porównać funkcję close(3) z funkcją shutdown(3).

ĆWICZENIA

Sockety w Bashu

 • Jest możliwe otworzenie Socketa w Bashu za pomocą następującej składni:
  exec {deskryptor-pliku}<>/dev/tcp/{host}/{port}
 • Np. aby otworzyć dwukierunkowego socketa dla strony Google z portem HTTP i deskryptorem nr 3 (dlaczego akurat taki?) należy napisać:
  exec 3<>/dev/tcp/www.google.pl/80
 • Uruchom i przeanalizuj poniższe przykłady:
webpage.sh
#!/bin/bash
 
###
# Połącz się ze stroną internetową i pobierz zawartość strony głównej
### 
 
exec 3<>/dev/tcp/www.google.pl/80
echo -e "GET / HTTP/1.1\nHost: www.google.pl\nConnection: close\n\n" >&3
cat <&3
timeserver.sh
#!/bin/bash
 
###
# Pobierz aktualny czas z serwera NTP
### 
 
cat </dev/tcp/time.nist.gov/13
port-scanner.sh
#!/bin/bash
 
###
# Skaner portów (sprawdza które porty są otwarte).
# Jako argument wywołania podaj adres serwera, który chcesz przeskanować,
# np. ./port-scanner.sh localhost
### 
 
host=$1
port_first=1
port_last=65535
for ((port=$port_first; port<=$port_last; port++))
do
 # echo "Skanowanie portu $port..."
 timeout 1 bash -c "(echo >/dev/tcp/$host/$port) >/dev/null 2>&1" && echo "$port otwarty!"
done

Programowanie gniazd

Przeglądnąć artykuł: Beej's Guide to Network Programming

Skompilować i przetestować omówione w nim programy, w tym:

client.c + server.c (uwaga na nr portu!)

listener.c + talker.c (uwaga na nr portu!)

Kompilacja:

gcc -Wall -o server server.c

gethostbyname

 1. Proszę przeanalizować, skompilować i uruchomić program:
  gethostbyname-demo.c
  #include <stdio.h>
  #include <errno.h>
  #include <netdb.h>   /* 4 gethostbyname, hostent structure */
  #include <unistd.h>   /* 4 exit */
  #include <netinet/in.h> /* 4 ntohn */
   
  int main(int argc, char *argv[])
  {
     int i,j;
     struct hostent *he;
   
     if (argc != 2) 
     {
       fprintf(stderr,"usage: %s hostname\n", argv[0]);
       return 1;
     }
   
     if ((he = gethostbyname(argv[1])) == NULL) 
     { 
       fprintf(stderr, "gethostbyname error\n");
       return 1;
     }
   
     /* host info: */
     printf("\nHost name: %s", he->h_name);
     printf("\nAliases:");
     for(i=0;he->h_aliases[i] != NULL;++i)
       printf("\n%d. %s", i+1, he->h_aliases[i]);
     if(he->h_addrtype == AF_INET)
       printf("\nAddres type: IPv4");
     if(he->h_addrtype == AF_INET6)
       printf("\nAddres type: IPv6");
     printf("\nAddress length: %d bytes", he->h_length);
     printf("\nAddresses:");
     for(j=0;j<he->h_length;++j)
     {
       printf("%d", (uint8_t)he->h_addr[j]);
       if(j < (he->h_length-1))
          printf(".");
     }
     printf("\n");
   
     return 0;
  }
 2. Sprawdzić działanie programu dla www.yahoo.com oraz innych wybranych adresów symbolicznych.
 3. Dopisać instrukcje, które szczegółowo sprawdzają typ błędu funkcji gethostbyname i w zależności od tego wyświetlają odpowiedni komunikat.
 4. Zmodyfikować tak program aby wyświetlał wszystkie adresy IP odnoszące się do podanego adresu.

Serwer

Poniżej przedstawiony jest kod programu server.c

server.c
/*
** server.c -- a stream socket server demo
*/
 
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <unistd.h>
#include <errno.h>
#include <string.h>
#include <sys/types.h>
#include <sys/socket.h>
#include <netinet/in.h>
#include <arpa/inet.h>
#include <sys/wait.h>
#include <signal.h>
 
#define MYPORT 3490	// the port users will be connecting to
 
#define BACKLOG 10	 // how many pending connections queue will hold
 
void sigchld_handler(int s)
{
	while(waitpid(-1, NULL, WNOHANG) > 0);
}
 
int main(void)
{
	int sockfd, new_fd; // listen on sock_fd, new connection on new_fd
	struct sockaddr_in my_addr;	// my address information
	struct sockaddr_in their_addr; // connector's address information
	socklen_t sin_size;
	struct sigaction sa;
	int yes=1;
 
	if ((sockfd = socket(AF_INET, SOCK_STREAM, 0)) == -1) {
		perror("socket");
		exit(1);
	}
 
	if (setsockopt(sockfd, SOL_SOCKET, SO_REUSEADDR, &yes, sizeof(int)) == -1) {
		perror("setsockopt");
		exit(1);
	}
 
	my_addr.sin_family = AF_INET;		 // host byte order
	my_addr.sin_port = htons(MYPORT);	 // short, network byte order
	my_addr.sin_addr.s_addr = INADDR_ANY; // automatically fill with my IP
	memset(my_addr.sin_zero, '\0', sizeof my_addr.sin_zero);
 
	if (bind(sockfd, (struct sockaddr *)&my_addr, sizeof my_addr) == -1) {
		perror("bind");
		exit(1);
	}
 
	if (listen(sockfd, BACKLOG) == -1) {
		perror("listen");
		exit(1);
	}
 
	sa.sa_handler = sigchld_handler; // reap all dead processes
	sigemptyset(&sa.sa_mask);
	sa.sa_flags = SA_RESTART;
	if (sigaction(SIGCHLD, &sa, NULL) == -1) {
		perror("sigaction");
		exit(1);
	}
 
	sin_size = sizeof their_addr;
	if ((new_fd = accept(sockfd, (struct sockaddr *)&their_addr, &sin_size)) == -1) {
		perror("accept");
	}
	printf("server: got connection from %s\n",inet_ntoa(their_addr.sin_addr));
	if (send(new_fd, "Hello, world!\n", 14, 0) == -1)
		perror("send");
	sleep(5); // just for observing easily that the server cannot serve a few clients concurrently
	close(new_fd);
 
	return 0;
}

1 Komunikator

 • Należy przerobić powyższy program tak aby działał jako server. Łącząc się za pomocą np. programu telnet program powinien umożliwiać prowadzenie dialogu jak popularne komunikatory internetowe (np. gg, tlen, itp).
  • Korzystając z programu telnet można połączyć się z serwerem wpisując:
   $ telnet remotehostname XXX

   gdzie remotehostname jest nazwą komputera, na którym uruchomiono serwer (localhost, jeżeli to ta sama maszyna), a XXX numerem przypisanego do niego portu.

  • Podpowiedź: po akceptacji połączenia program powinien utworzyć dwa procesy potomne, jeden do czytania portu, drugi do pisania.

2 Eternal vigilance

 • Proszę zmodyfikować serwer tak, aby po obsłużeniu klienta nie kończył działania, ale powracał do oczekiwania na kolejne połączenie.

3 Obsługa wielu klientów

 • Proszę zmodyfikować serwer tak, aby mógł obsługiwać jednocześnie więcej niż jednego klienta.
  • Podpowiedź: Można użyć funkcji fork() do tworzenia procesów potomnych - każdy proces potomny będzie obsługiwał jednego klienta.

Dla poszerzenia wiedzy

pl/dydaktyka/unix/lab_prog_siec.txt · ostatnio zmienione: 2019/06/27 15:50 (edycja zewnętrzna)
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0