Praktyczne wykorzystanie narzędzi szyfrujących

DO_PRZYGOTOWANIA

Samodzielnie należy przed tym laboratorium przygotować:

WPROWADZENIE

Podstawowe pojęcia

 • kryptografia
 • kryptologia
 • szyfr (ang. cipher)
 • tekst jawny,
 • kryptogram,
 • klucz (ang. key)
 • hash, skrót (ang. hash, digest)
 • szyfrowanie bez klucza: ROT13 (ROT3 - Szyfr C.I.Cezara)
 • szyfrowanie z kluczem symetrycznym, np.: Crypt, DES, 3DES, Idea, Blowfish
 • szyfrowanie z kluczem asymetrycznym (publicznym), np: RSA, DSA, ElGamal
 • algorytmy generowania skrótu, np: MD5, SHA
 • podpis elektroniczny

Szyfrowanie z kluczem symetrycznym

Nadawca i odbiorca mają ten sam klucz.

Nadawca:

 • przygotowuje tekst wiadomości,
 • szyfruje całość wiadomości kluczem,
 • wysyła szyfrogram do odbiorcy.

Odbiorca:

 • rozszyfrowuje szyfrogram przy pom. klucza
 • otrzymuje tekst wiadomości

Oprócz szyfrogramu musi być przekazany klucz!

Szyfrowanie z kluczem asymetrycznym

N. i O. mają pary własnych kluczy (Pub/Prv). Wymieniają się publicznymi.

Nadawca:

 • przygotowuje tekst wiadomości,
 • szyfruje całość wiadomości: tekst i zaszyfrowany skrót, kluczem publicznym odbiorcy,
 • wysyła szyfrogram do odbiorcy.

Odbiorca:

 • rozszyfrowuje szyfrogram przy pomocy swojego klucza prywatnego,
 • otrzymuje tekst wiadomości oraz jej zaszyfrowany skrót,

Narzędzie mcrypt

Przykład z mcrypt:

$ mcrypt --list
blowfish (56): ofb cfb nofb cbc ecb ncfb ctr 
des (8): ofb cfb nofb cbc ecb ncfb ctr 
blowfish-compat (56): ofb cfb nofb cbc ecb ncfb ctr 
tripledes (24): ofb cfb nofb cbc ecb ncfb ctr 
enigma (13): stream

Szyfrowanie mcrypt

$ mcrypt -a des moj_plik 
File: moj_plik
Enter the passphrase (maximum of 512 characters)
Please use a combination of upper and lower case letters and numbers.
Enter passphrase: 
Re-Enter passphrase: 
File moj_plik was encrypted.

Deszyfrowanie mcrypt

$ mdecrypt moj_plik.nc
File: moj_plik.nc
Enter passphrase: 
File moj_plik.nc was decrypted.

Wykorzystanie funkcji skrótu

$ md5sum moj_plik
02a5c225dab5aaf2801c896c22203ac6 moj_plik
$ md5sum /bin/bash
603492287ea2f26b9fb9266c961d5b0c /bin/bash
$ du -h /bin/bash moj_plik
503k  /bin/bash
2.0k  moj_plik

Podpis elektroniczny

Nadawca i Odbiorca mają pary kluczy (Pub/Prv), nadawca: Wymieniają się publicznymi.

Nadawca:

 • przygotowuje tekst wiadomości,
 • wylicza skrót wiadomości (np. MD5),
 • szyfruje skrót przy pomocy swojego klucza prywatnego,
 • szyfruje całość wiadomości: tekst i zaszyfrowany skrót, kluczem publicznym odbiorcy,
 • wysyła szyfrogram do odbiorcy.

To jest wersja podpisu z szyfrowaniem wiadomości.

Odbiorca:

 • rozszyfrowuje szyfrogram przy pomocy swojego klucza prywatnego,
 • otrzymuje tekst wiadomości oraz jej zaszyfrowany skrót,
 • wylicza skrót wiadomości,
 • rozszyfrowuje skrót przy pomocy klucza publicznego nadawcy,
 • porównuje wyliczony skrót z rozszyfrowanym,
 • jeżeli są zgodne potwierdzone zostają tożsamość nadawcy i spójność przesłanych informacji.

Gnu Privacy Guard

Najważniejsze etapy używania programu:

 • wygenerowanie kluczy
 • zarządzanie kluczami: export swojego klucza, import czyjegoś, wyświetlanie kluczy, edycja
 • szyfrowanie pliku
 • deszyfrowanie pliku
 • podpisywanie pliku
 • weryfikacja podpisu
 • narzędzia

Gnu Privacy Guard - klucz

$ gpg --gen-key  
gpg (GnuPG) 1.0.6; Copyright (C) 2001 Free Software Foundation, Inc.

gpg: /home/gjn/.gnupg: directory created
gpg: /home/gjn/.gnupg/options: new options file created
gpg: you have to start GnuPG again, so it can read the new options file
$ gpg --gen-key
gpg (GnuPG) 1.0.6; Copyright (C) 2001 Free Software Foundation, Inc.

gpg: /home/gjn/.gnupg/secring.gpg: keyring created
gpg: /home/gjn/.gnupg/pubring.gpg: keyring created
Please select what kind of key you want:
  (1) DSA and ElGamal (default)
  (2) DSA (sign only)
  (4) ElGamal (sign and encrypt)
Your selection? 
DSA keypair will have 1024 bits.

About to generate a new ELG-E keypair.
       minimum keysize is 768 bits
       default keysize is 1024 bits
  highest suggested keysize is 2048 bits
What keysize do you want? (1024) 
Requested keysize is 1024 bits  
Please specify how long the key should be valid.
     0 = key does not expire
   <n> = key expires in n days
   <n>w = key expires in n weeks
   <n>m = key expires in n months
   <n>y = key expires in n years
Key is valid for? (0) 
Key does not expire at all
Is this correct (y/n)? y

You need a User-ID to identify your key; the software constructs the user id
from Real Name, Comment and Email Address in this form:
  "Heinrich Heine (Der Dichter) <heinrichh@duesseldorf.de>"

Real name: Grzegorz J. Nalepa
Email address: gjn@agh.edu.pl
Comment: Akademia Gorniczo-Hutnicza
You selected this USER-ID:     
  "Grzegorz J. Nalepa (Akademia Gorniczo-Hutnicza) <gjn@agh.edu.pl>"

Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (O)kay/(Q)uit? o
You need a Passphrase to protect your secret key.  
We need to generate a lot of random bytes. It is a good idea to perform
some other action (type on the keyboard, move the mouse, utilize the
disks) during the prime generation; this gives the random number
generator a better chance to gain enough entropy.
+++++.+++++.+++++..+++++.+++++.+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
public and secret key created and signed.

Zarzadzanie kluczami GPG

$ gpg -a --export gjn > klucz_publiczny_gjn.asc
$ file klucz_publiczny_gjn.asc 
klucz_publiczny_gjn.asc: GPG key public ring

$ gpg --list-keys
/home/gjn/.gnupg/pubring.gpg
----------------------------
pub 1024D/51DDA662 2003-01-08 Grzegorz J. Nalepa (Akademia Gorniczo-Hutnicza) <gjn@agh.edu.pl>
sub 1024g/D9D30169 2003-01-08

$ gpg --import ~/Igor.asc 
gpg: key 65DE877A: public key imported
gpg: Total number processed: 1
gpg:        imported: 1

$ gpg --list-keys
/home/gjn/.gnupg/pubring.gpg
----------------------------
pub 1024D/51DDA662 2003-01-08 Grzegorz J. Nalepa (Akademia Gorniczo-Hutnicza) <gjn@agh.edu.pl>
sub 1024g/D9D30169 2003-01-08
pub 1024D/65DE877A 2001-10-22 Igor Wojnicki <wojnicki@agh.edu.pl>
sub 1024g/1819CFA3 2001-10-22

$ gpg --edit-key Wojnicki
gpg (GnuPG) 1.0.6; Copyright (C) 2001 Free Software Foundation, Inc.

pub 1024D/65DE877A created: 2001-10-22 expires: never   trust: -/q
sub 1024g/1819CFA3 created: 2001-10-22 expires: never   
(1). Igor Wojnicki <wojnicki@agh.edu.pl>

Command> sign
pub 1024D/65DE877A created: 2001-10-22 expires: never   trust: -/q
       Fingerprint: 11A0 0ED7 A3DB 0614 8B53 52DD 23F4 A7DA 65DE 877A
   Igor Wojnicki <wojnicki@agh.edu.pl>
Are you really sure that you want to sign this key
with your key: "Grzegorz J. Nalepa (Akademia Gorniczo-Hutnicza) <gjn@agh.edu.pl>"
Really sign? y
       
You need a passphrase to unlock the secret key for
user: "Grzegorz J. Nalepa (Akademia Gorniczo-Hutnicza) <gjn@agh.edu.pl>"
1024-bit DSA key, ID 51DDA662, created 2003-01-08
Command> quit
Save changes? yes

$ gpg -a --export gjn
-----BEGIN PGP PUBLIC KEY BLOCK-----
Version: GnuPG v1.0.6 (GNU/Linux)

mQGiBDu3Bh4RBACLZSaCMKZsYc1XIxFC3WyViY3qREBdC5Wo9D77ppBbmIHlWG/8

Szyfrowanie z kluczem asymetrycznym (GPG)

$ gpg --encrypt --armor -o moja_wiadomosc.asc moja_wiadomosc
You did not specify a user ID. (you may use "-r")

Enter the user ID: Nalepa
$ head -5 moja_wiadomosc.asc 
-----BEGIN PGP MESSAGE-----
Version: GnuPG v1.0.6 (GNU/Linux)
Comment: For info see http://www.gnupg.org

hQEOA7Ek7eXZ0wFpEAP9ErVtkzekylOUMOyf2d+tw17eVUd7w5OGK++AZ6IZRXLB
$ file moja_wiadomosc.asc 
moja_wiadomosc.asc: PGP armored text message

Deszyfrowanie GPG

$ gpg --decrypt -o moja_wiadomosc moja_wiadomosc.asc

You need a passphrase to unlock the secret key for
user: "Grzegorz J. Nalepa (Akademia Gorniczo-Hutnicza) <gjn@agh.edu.pl>"
1024-bit ELG-E key, ID D9D30169, created 2003-01-08 (main key ID 51DDA662)

gpg: encrypted with 1024-bit ELG-E key, ID D9D30169, created 2003-01-08
   "Grzegorz J. Nalepa (Akademia Gorniczo-Hutnicza) <gjn@agh.edu.pl>"

Podpisywanie GPG

$ gpg --sign --armor -o moja_wiadomosc.sign moja_wiadomosc

You need a passphrase to unlock the secret key for
user: "Grzegorz J. Nalepa (Akademia Gorniczo-Hutnicza) <gjn@agh.edu.pl>"
1024-bit DSA key, ID 51DDA662, created 2003-01-08

$ head -5 moja_wiadomosc.sign 
-----BEGIN PGP MESSAGE-----
Version: GnuPG v1.0.6 (GNU/Linux)
Comment: For info see http://www.gnupg.org

owGNlL1v1DAYxo9+CIjEcExIMFiKkBgCTlLdtYW7Y0BMwFDEwkLlOA4XiD9kO73

Podpis elektroniczny (GPG)

$ gpg --clearsig -o moja_wiadomosc.asc moja_wiadomosc
You need a passphrase to unlock the secret key for
user: "Grzegorz J. Nalepa (Akademia Gorniczo-Hutnicza) <gjn@agh.edu.pl>"
1024-bit DSA key, ID 51DDA662, created 2003-01-08

$ grep -A1 '^-----BEGIN' moja_wiadomosc.asc
-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA1
--
-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: GnuPG v1.0.6 (GNU/Linux)

$ gpg --verify moja_wiadomosc.asc
gpg: Signature made Fri Nov 29 00:55:22 2003 CET using DSA key ID 51DDA662
gpg: Good signature from "Grzegorz J. Nalepa (Akademia Gorniczo-Hutnicza) <gjn@agh.edu.pl>"
$ gpg --verify patch-2.4.20.gz.sign patch-2.4.20.gz
gpg: Signature made Fri Nov 29 00:57:46 2002 CET using DSA key ID 517D0F0E
gpg: Good signature from "Linux Kernel Archives Verification Key <ftpadmin@kernel.org>"

Podpisywanie i szyfrowanie GPG

$ gpg -sear Wojnicki -o moja_wiadomosc_do_igora.asc moja_wiadomosc_do_igora

You need a passphrase to unlock the secret key for
user: "Grzegorz J. Nalepa (Akademia Gorniczo-Hutnicza) <gjn@agh.edu.pl>"
1024-bit DSA key, ID 51DDA662, created 2003-01-08

Uwierzytelnianie SSH

 • serwer SSH ma parę kluczy (publiczny i prywatny),
 • klient rozpoczyna transmisję szyfrowaną przy pomocy klucza publicznego serwera (algorytm asymetryczny, np. DSA/RSA),
 • podejmowana jest próba uwierzytelnienia użytkownika, (jedną z wybranych metod: klucz, hasło, OTP, itp.), najczęściej:
 • jeżeli to możliwe, przeprowadzane jest uwierzytelnienie przy pomocy klucza publicznego użytkownika,
 • jeżeli nie jest możliwe uwierzytelnianie przy pomocy kluczy realizowane jest uwierzytelnianie poprzez hasło,
 • w przypadku pomyślnego uwierzytelnienia reszta sesji jest szyfrowana przy pomocy algorytmu symetrycznego (3DES, Idea, Blowfish) z kluczem losowanym na nowo dla każdej sesji,
 • transmisja może być opcjonalnie kompresowana,
 • zamiast uruchomienia powłoki interaktywnej można uruchomić dowolny program.

Uwierzytelnianie przez klucz publiczny SSH

 • Wymaga wygenerowania pary kluczy na maszynie z której się logujemy.
 • Przeniesienia kluczy publicznych na maszyny na które się logujemy.
 • Klucze są zabezpieczane passfrazami.
 • Zawierają również informacje o koncie na którym zostały stworzone.
 • Pozwala to na uwierzytelenienie: użytkownika i maszyny (miejsca) z którego się loguje.
 • Uwierzytelnienie jest dwustopniowe: hasło (passfraza) i token (klucz).

wygenerowanie kluczy na maszynie z której się logujemy:

enterprise$ ssh-keygen -t rsa
Generating public/private rsa key pair.
Enter file in which to save the key (/home/gjn/.ssh/id_rsa): 
Enter passphrase (empty for no passphrase): 
Enter same passphrase again: 
Your identification has been saved in /home/gjn/.ssh/id_rsa.
Your public key has been saved in /home/gjn/.ssh/id_rsa.pub.
The key fingerprint is:
b2:2e:01:08:31:21:43:04:87:65:dc:ea:1c:dc:07:95 gjn@enterprise

skopiowanie klucza publicznego na maszyny na które się logujemy:

enterprise$ scp .ssh/id_rsa.pub gjn@voyager:.ssh/id_rsa.pub-enterpise
gjn@voyager's password: 
id_rsa.pub      100% |*****************************|  604    00:00  

dopisanie klucza publicznego do listy kluczy autoryzowanych

enterprise$ ssh voyager 'cat .ssh/id_rsa.pub-enterpise >>
               .ssh/authorized_keys'
gjn@voyager's password: 
voyager$

logowanie przy pomocy klucza:

enterprise$ ssh voyager
Enter passphrase for key '/home/gjn/.ssh/id_rsa': 
Linux voyager 2.4.20 #4 Sun Jan 5 20:32:43 CET 2003 i586 unknown
voyager$

przekazywanie autoryzacji przez SSH Agent

enterprise$ ssh-add .ssh/id_rsa
Enter passphrase for /home/gjn/.ssh/id_rsa: 
Identity added: /home/gjn/.ssh/id_rsa (/home/gjn/.ssh/id_rsa)
Identity added: .ssh/id_rsa (.ssh/id_rsa)
enterprise$ ssh [-A] voyager
Linux enterprise 2.4.20 #4 Sun Jan 5 20:32:43 CET 2003 i586 unknown
$ voyager

ĆWICZENIA

1 GnuPG

Uwaga: ćwiczymy na studencie!

 1. wygenerować swój klucz, gpg -‐gen-key, NIE należy zmieniać proponowanych wartości domyślnych (poza pierwszą algorytm (2) = DSA and ElGamal)
 2. NIE należy podpisywać kluczy (-‐sign)
 3. zaszyfrować i rozszyfrować wybrany plik dla siebie,
 4. wymienić się kluczami z sąsiadką/em, za/rozszyfrować dla siebie pliki, (należy wyeksportować swój klucz publiczny, przekazać drugiej osobie, i zaimportować jej/jego wyeksportowany klucz publiczny):
  • PRZED przystąpieniem do ćwiczenia przechodzimy do katalogu /tmp: cd /tmp
  • wszystkie pliki (klucze, pliki do zaszyfrowania) mają się znajdować w tym katalogu
  • wyświetlić listę kluczy: gpg -‐list-keys
  • UWAGA: identyfikator klucza, to dowolny fragment linii z napisem (a nie login!)
  • eksport klucza: -‐export
  • import klucza: -‐import
 5. podpisać elektronicznie plik,
 6. ew. podpisać elektronicznie plik i zaszyfrować dla drugiej osoby.

2 SSH

 1. Prześledzić nawiązywanie połączenia z serwerem SSH (logować się dodając opcję -v (ssh -v [konto@]maszyna))
 2. Wygenerować na maszynie A parę kluczy, przenieść publiczny na maszynę B, zalogować się z A na B przy pomocy klucza.
 3. Co należy zrobić, aby w danej sesji (na A) przy kolejnym logowaniu na B nie musieć podawać passfrazy do klucza?

3 Hashe

 1. Wyliczyć przy pomocy md5sum skrót wybranego pliku.
 2. jak wyżej, tylko dla pliku o innej długości, porównać długość hasha.
 3. Zmodyfikować wcześniej używany plik, np. echo a » plik, wyliczyć hash i porównać z wcześniejszym.
 4. Wyliczyć hashe dla podanej grupy plików (przy pomocy jednego wywołania md5sum) i zapisać je do pliku MD5SUMS.

4 Mcrypt

Przy pomocy wybranego algorytmu symetrycznego za/rozszyfrować plik za pomocą mcrypt.

5 Narzędzia GPG

Pracę z GPG mogą wspomagać:

Pakiety

gnupg gnupg-doc gpa mcrypt openssh-client openssh-server
pl/dydaktyka/unix/lab_szyfrowanie.txt · ostatnio zmienione: 2019/06/27 15:50 (edycja zewnętrzna)
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0