HaDEsTestDrive

Grupa:

 • Radosław Chmielarz <radoslaw.chmielarz [malpa] gmail.com>
 • Piotr Kania <piokania [malpa] gmail.com>

Cel projektu

Celem projektu jest przetestowania działania aplikacji wchodzących w skład systemu Hekate. Testowanie ma obejmować zarówno ogólne uwagi na temat programów jak i ewentualne błędy jakie mogą powstać przy tworzeniu reguł biznesowych.

Do testów wykorzystaliśmy następujące przykłady:

Scenariusz testowy

 1. Varda: sprawdzenie poprawności graficznej reprezentacji modelu ARD i XTT (sar, shi, hic, tic, sxt, pxt)
 2. Varda: utworzenie xml'a
 3. HJeD: refaktoring atrybutów
 4. HJeD: zapisanie w formacie Prolog'a i Xml
 5. Varda: sprawdzenie poprawności wygenerowanych plików zgodnie z krokiem 1.
 6. Varda: generacja xttml
 7. HQeD: wczytanie modelu XTT i uzupełnienie reguł.
 8. HQeD: wczytanie przykładowego modelu XTT i wprowadzenie pewnych zmian
 9. HeART: wczytać przykładowy model

Varda

 • Brak komend do rozwinięcia drzewa ARD, po tym jak użyje się już komend zwijających model (hic. i tic.).

HJEd

 • Podczas używania kontrolki „increase nodes distance' dla TPH gałęzie drzewa cały czas zmieniają stronę po której się znajdują względem swoich poprzedników, całkiem jak przy użyciu 'Tree Layout'.
 • Brak opcji cofania operacji przy refactoringu atrybutów.

HQED

 • Nawet mimo tego że wczytywany plik wywołuje komunikat błędu „Loading error: Parse error at line 1, column 2: error occurred while parsing element” program wyświetla komunikat „Loading finished”.
 • Podczas próby przesunięcia tabeli pojawia się błąd z translacją pozycji myszki. Na początku przytrzymujemy klawisz myszy na tabeli, a po poruszaniu myszką kursor nie wskazuje już na środek elementu tylko na puste pole w pobliżu tabeli. ticket #29
 • Types → Type Manager → New.. → Primitive type based: symbolic; Type of constraints: domain → Edit domain → Add new item → Get value… → po wprowadzeniu jakiegokolwiek ciągu znaków i zatwierdzeniu 'Current value' nadal wskazuje na NULL.ticket #30
 • Types → Type Manager → New.. → Primitive type based: integer; Type of constraints: domain → Edit domain → Add new item → Special values:MAX → powoduje komunikat błędu „Incorrect number format. Check length and scale parameters. Error has been caused by value: 999999999.”.ticket #31
 • Types → Type Manager → New.. → Primitive type based: integer; Type of constraints: domain → Edit domain → Add new item → Special values:MIN → powoduje komunikat błędu „Incorrect number format. Check length and scale parameters. Error has been caused by value: -999999999.”.ticket #32
 • Types → Type Manager → New.. → Type of constraints: domain → Edit domain → Add new item → Type of value:Range, From → Get value.. lub zmiana Special type → powoduje komunikat błędu „Incorrect value type. The extreme value of range can not be equal to 'NULL' or 'ANY'.”.ticket #33
 • Attribute manager → Attribute list → Elementy nie są posortowane i kiedy nastąpi jakaś ich zmiana przy pomocy „Edit current” zmieniają swoje miejsce na liście.
 • Cell editor → Expression Editor → Kiedy do wyboru w „Function name” mamy tylko jedną wartość, opcja ta mogłaby ustawiać się domyślnie.
 • Nieuzupełnione komórki w tabelce podkreśliły się na kolor czerwony, potem nastąpiła zmiana typów kolumn, po poprawnym wypełnieniu wcześniej utworzonych wierszy nie zmieniły koloru.ticket #34
 • Cell editor → Expression Editor → Type of value definition: Expression → Edit… → Nie ma żadnego dostępnego wyboru w „Function name” ticket #35
 • File → Export TPH diagram → nie ma rozwijanego menu. ticket #36
 • File → Export Scene view → Export scene to… → Nie dodaje do nazwy pliku rozszerzenia (*.svg, *.bmp, itp.) ticket #37
 • View → Adapt scene size → Nie powoduje żadnych zmian w widoku ticket #38
 • Przykładowe modele XTTML przy wczytaniu powodują błąd „Loading error: the xml version is not supported or not specified”
 • Po wczytaniu modelu XTTML i wskazaniu tabeli, a następnie „Edit attribute” program wyrzuca Segmentation fault. ticket #39

HeART

 • Brak prawa wykonywalności dla pliku heart w paczce heart-m1.tar.gz
 • Z powodu braku dokumentacji nie mogliśmy dojść do tego w jakim formacie podawać stany początkowe i tabele. Dlatego ograniczyliśmy się do uruchomienia komendy gox. i sprawdzenia czy program nie wyrzuci jakiegoś wyjątku.

Wnioski z testów

 • Brak aplikacji wspomagającej interaktywnie proces tworzenia modelu ARD. Można co prawda zapisać wszystko w czytelnym formacie Prologa, ale brak jest tutaj tej graficznej wizualizacji która pojawia się na stronach wiki opisujących przypadki testowe (w sekcji Directed Conceptual Design). Wizualizacje te można przeprowadzić dopiero po utworzeniu modelu, co nie pomaga w samym procesie tworzenia.
 • Wprowadzanie danych do tabel XTT w narzędziu HQeD przy pomocy kolejno zagnieżdżonych menu jest bardzo męczące. Brakuje możliwości edycji wartości komórek tabeli bezpośrednio tak jak np. w Excelu. Dzięki temu można byłoby np. kopiować poprzednio wpisane dane.
 • Projektowi zdecydowanie przydałaby się dokumentacja użytkownika. Np. nie jest jasne w jaki sposób powinny być tworzone reguły XTT w programie HQeD. Opisy przykładów które są na stronie nie pokrywają się z tym jak działają aktualne wersje. Przykładowo tabele inicjujące nie mogą mieć teraz wartości warunkowych (czyli np. jeśli ostatnia_litera_imienia := a to plec := kobieta).
pl/miw/2009/piw09_hades_2.txt · ostatnio zmienione: 2019/06/27 15:50 (edycja zewnętrzna)
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0