GEIST Research Group

We are GEIST. We dream big and work hard.

User Tools

Site Tools


pub:erasmus:start

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Next revision
Previous revision
pub:erasmus:start [2012/04/27 11:43]
sbk created
— (current)
Line 1: Line 1:
-====Dla kogo jest program Erasmus==== 
-{{:​pub:​e.jpg?​450 |}}Program Erasmus przeznaczony jest zarówno dla studentów jak i pracowników. W ramach programu możliwe jest: 
- 
-   * **wysyłanie studentów na cześć studiów** do partnerskich uczelni krajów uczestniczących i przyjmowanie studentów z tych uczelni (w uczelni goszczącej studenci realizują uzgodniony program studiów trwający **od 3 miesięcy do 1 roku akademickiego**);​ 
-   * **wysyłanie studentów na praktyki** do współpracujących instytucji, firm, organizacji w krajach europejskich na okres od 3 miesięcy do 1 roku akademickiego;​ uczelnia może także wysyłać swoich studentów na praktyki za pośrednictwem polskiej instytucji specjalizującej się w organizowaniu praktyk za granicą; 
-  * organizowania **kursów intensywnych** - cyklu zajęć dydaktycznych opracowanych i prowadzonych przez wykładowców z różnych krajów dla międzynarodowej grupy studentów; 
-  * udział w **projektach wielostronnych** wraz z grupą uczelni z innych krajów uczestniczących;​ projekty mogą dotyczyć np. opracowywania nowych programów nauczania, w tym - nauczania na odległość,​ modernizowania uczelni, współpracy z przemysłem itp. 
-  * udziału w **sieciach tematycznych** LLP Erasmusa. 
  
pub/erasmus/start.1335519796.txt.gz · Last modified: 2012/04/27 11:43 by sbk